If you have already registered, please click here to login Login
[gtranslate]

Pri príležitosti 10.výročia Misie Ježiš ľudstvu, sme boli vyzvaní k zintenzívneniu našich modlitieb na špecifický úmysel za zníženie dopadu pandémie Covid 19 a všetkého čo bude nasledovať. Taktiež nás vyzýva modliť sa za záchranu duší. Počas tejto doby 5-tich týždňov, so začiatkom 10. novembra, sme boli požiadaní modliť sa na tieto dva konkrétne úmysly každý deň o 15.hod. lokálneho času. Minimum modlitieb, ktoré sa máme modliť každý deň o 15.hod. sú: Modlitby tretej hodiny, Korunka Božieho milosrdenstva, a tiež Základné Denné Modlitby. Zjednoťme sa všetci vždy o 15.hod.

s ostatnou Zbytkovou Armádou z celého sveta pustením si videa a spoločným modlením sa Základných denných modlitieb zo stránky. 

Otče náš

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

Modlitba k sv.Michalovi Archanjelovi

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

Modlitba kampane (33)  Pečať živého Boha 

“Ó, môj Bože, môj milujúci Otče, s láskou a vďačnosťou prijímam tvoju Božskú pečať ochrany. Tvoje Božstvo obklopuje moje telo a dušu naveky. Skláňam sa v pokornom vďakyvzdaní a ponúkam Ti moju hlbokú lásku a oddanosť — tebe, môjmu milovanému Otcovi. Úpenlivo Ťa prosím, ochraňuj mňa a mojich milovaných touto mimoriadnou pečaťou a ja sa zaväzujem, že svoj život zasvätím tvojej službe naveky vekov. Milujem Ťa, drahý Otče. Utešujem Ťa, milovaný Otče, v týchto časoch. Obetujem Ti telo a krv, dušu i Božstvo tvojho milovaného Syna na odčinenie hriechov sveta a za spásu všetkých tvojich detí. Amen.”

Modlitba kampane (24) Za plné odpustky a úplné odpustenie hriechov

  “Ó môj Ježišu, Ty si svetlo na zemi, Ty si plameň, ktorý sa dotýka všetkých duší. Tvoje milosrdenstvo a láska nepoznajú hraníc. Nie sme hodní obete, ktorú si priniesol svojou smrťou na kríži. Vieme však, že Tvoja láska k nám je väčšia, ako naša láska k Tebe. Daj nám Pane dar pokory, aby sme si zaslúžili Tvoje nové kráľovstvo. Naplň nás Duchom Svätým, aby sme mohli kráčať vpred a veď Tvoju armádu, aby hlásala pravdu Tvojho svätého slova a pripravila našich bratov a sestry na slávu Tvojho Druhého príchodu na Zem. Chválime Ťa. Velebíme Ťa. Ponúkame seba samých, naše bolesti, naše trápenia ako dar Tebe na záchranu duší. Milujeme Ťa, Ježiš. Zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi, kdekoľvek sú. Amen.”

Modlitba kampane (96)

Za požehnanie a ochranu našej modlitbovej skupiny  Ó, môj najdrahší Ježišu, prosím, požehnaj nám a ochraňuj nás, tvoju skupinu modlitebnej kampane, aby sme sa stali imúnny voči zlým útokom diabla a všetkým zlým duchom, ktorí nás môžu mučiť pri tejto svätej misii za záchranu duší. Nech zostaneme verní a silní a vytrváme chváliť tvoje sväté meno pred svetom a nikdy sa nevzdáme nášho úsilia šíriť Pravdu tvojho svätého Slova. Amen.

Modlitba kampane (1) Za môj dar Ježišovi na záchranu duší

Za môj dar Ježišovi na záchranu duší  “Môj najdrahší Ježišu, Ty, ktorý nás tak nesmierne miluješ, dovoľ mi, aby som svojou pokorou pomohol zachrániť Tvoje vzácne duše. Maj milosrdenstvo so všetkými hriešnikmi bez ohľadu nato, ako bolestne Ťa urazili. Dovoľ mi cez modlitbu a utrpenie pomôcť tým dušiam, ktoré nemusia prežiť Varovanie, aby našli miesto po Tvojom boku v Tvojom kráľovstve. Ó, najdrahší Ježišu, vypočuj moju modlitbu, aby som Ti pomohol získať tie duše, po ktorých tak túžiš. Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, sľubujem, že navždy zostanem verný Tvojej najsvätejšej vôli. Amen.”

Modlitna kampane (30)Na odvrátenie vojny, hladu a náboženského prenasledovania 

  “Ó, môj večný Bože Otče, Stvoriteľ vesmíru, úpenlivo Ťa v mene Tvojho predrahého Syna prosíme, dovoľ nám, aby sme Ťa ešte viac mohli milovať. Pomôž nám, aby sme statočne, mocne a nebojácne čelili každému protivenstvu. Prijmi naše obety, utrpenia a skúšky ako dary, ktoré prinášame pred Tvoj trón na záchranu Tvojich detí na Zemi. Obmäkči srdcia nečistých duší. Otvor ich oči pre pravdu Tvojej lásky, aby sa mohli pripojiť ku všetkým Tvojim deťom v raji na zemi, ktorý si v súlade so svojou Božskou vôľou láskyplne pre nás vytvoril. Amen.”

Modlitba kampane (59) Sľub vernosti Božej vôli 

“Ó, Najvyšší Bože Ó, nebeský Otče, sľubujem Ti moju neustálu vernosť, aby som Ťa ctil a poslúchal vo všetkom, čo je spojené s tvojou Božou vôľou na zemi. Skrze najsvätejšiu krv tvojho jediného milovaného Syna, ktorý je pravým Mesiášom, Ti ponúkam môjho ducha, moje telo i moju dušu v mene všetkých duší, aby sme sa mohli spoločne zjednotiť v tvojom nebeskom kráľovstve, keď príde, aby sa tak naplnila tvoja Božia vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Amen.”

Modlitba kampane (69) Za prijatie Božej vôle môjho Otca 

“Bože, Všemohúci Otče, prijímam tvoju Božiu vôľu. Pomôž svojim deťom, aby ju prijali. Zabráň satanovi, aby tvojim deťom odoprel právo na dedičstvo ich Otca.  Nikdy nedopusť, aby sme sa vzdali boja o naše dedičstvo v raji. Vypočuj naše prosby, aby bol vyhnaný satan a jeho padlí anjeli. Prosím Ťa, drahý Otče, tvojim milosrdenstvom očisti zem a prikry nás tvojim Duchom Svätým. Veď nás, aby sme vytvorili tvoju presvätú armádu, vybavenú mocou, aby navždy vyhnala šelmu. Amen.

Modlitba kampane (79) Za dve miliardy stratených duší 

  Ó, drahý Ježiš, prosím Ťa, aby si vylial Tvoje milosrdenstvo na stratené duše. Odpusti im, že Ťa odmietajú a použi moju modlitbu a moje utrpenie,
aby si skrze Tvoje milosrdenstvo vylial na ne milosti, ktoré potrebujú k posväteniu svojich duší. Prosím Ťa o dar pokory pre ich duše. Prosím Ťa, aby si otvoril ich srdcia, aby prišli k Tebe a prosili Ťa, aby si ich naplnil Duchom Svätým, aby mohli prijať pravdu Tvojej lásky a žiť s Tebou a celou Božou rodinou naveky. Amen.”

Modlitba kampane (102)Za udržanie vernosti a viery v Božie posolstvo svetu

Za udržanie vernosti a viery v Božie posolstvo svetu  Najdrahší Ježiš, keď som sklesnutý, pozdvihni ma. Keď pochybujem, osvieť ma. Keď som smutný, ukáž mi tvoju lásku. Keď kritizujem, pomôž mi mlčať. Keď verejne súdim iného, uzavri moje pery. Keď v tvojom mene vyslovím rúhanie, zachráň ma a vráť ma do tvojej ochrany. Keď mi bude chýbať odvaha, daj mi meč, ktorý potrebujem, aby som bojoval a zachránil duše, po ktorých túžiš. Keď odporujem tvojej láske, pomôž mi vzdať sa a odovzdať sa úplne do tvojej milujúcej starostlivosti. Keď zblúdim, pomôž mi nájsť cestu Pravdy. Keď spochybňujem tvoje Slovo, daj mi odpoveď, ktorú hľadám. Pomôž mi byť trpezlivý, milujúci a láskavý aj k tým, ktorí Ťa preklínajú. Pomôž mi odpustiť tým, ktorí ma urážajú, a daj mi milosť, ktorú potrebujem, aby som Ťa nasledoval až na koniec zeme. Amen.

Modlitba kampane (104) Vysloboď túto dušu z otroctva

Vysloboď túto dušu z otroctva  “Najdrahší Ježišu, ponúkam Ti dušu môjho brata a sestry, ktorí prenechali svoju dušu Satanovi. Vezmi túto dušu a vykúp ju v Tvojich svätých očiach. Vysloboď túto dušu z otroctva šelmy a prines jej večnú spásu. Amen.“

Modlitba kampane (111) K zasväteniu vašich detí Ježišovi Kristovi

  “Ó drahá Matka Spásy, zasväcujem svoje deti (uviesť meno dieťaťa alebo detí) tvojmu Synovi, aby im mohol priniesť pokoj ducha a lásku srdca. Prosím oroduj, aby moje deti boli prijaté do milosrdnej náruče tvojho Syna a ochraňuj ich pred zlom. Pomôž im, aby zostali verné svätému Božiemu slovu, najmä v časoch, kedy budú v pokušení sa od neho odvrátiť. Amen.”

Modlitba kampane (115) O dar obrátenia 

“Ó Matka Spásy, pokry moju dušu svojimi slzami spásy. Zbav ma pochybností. Pozdvihni moje srdce, aby som pocítil prítomnosť tvojho Syna. Prines mi pokoj a útechu. Oroduj za mňa, aby som sa skutočne obrátil. Pomôž mi prijať Pravdu a otvor moje srdce k prijatiu milosrdenstva tvojho Syna, Ježiša Krista. Amen.”

Modlitba kampane (129) O dar lásky 

Ó Bože, prosím, naplň ma svojou láskou. Pomôž mi zdieľať dar lásky so všetkými, ktorí potrebujú tvoje milosrdenstvo. Pomôž mi Ťa viac milovať. Pomôž mi milovať všetkých, ktorí potrebujú tvoju lásku. Pomôžmi milovať tvojich nepriateľov. Dovoľ, aby láska, ktorou ma požehnáš, bola použitá k zaplaveniu sŕdc všetkých, s ktorými sa stretnem. S láskou, ktorou naplníš moju dušu, mi pomôž premôcť všetko zlo, obrátiť duše a poraziť diabla a všetkých jeho bezbožných zástupcov, ktorí sa pokúšajú zničiť pravdu tvojho svätého Slova. Amen.

Modlitba kampane (143)
O ochranu Misie Spásy

Ó, Matka Spásy, ochraňuj túto misiu, dar od Boha, aby priniesla večný život všetkým Jeho deťom. Prosíme, prihováraj sa, v našom mene, u svojho milovaného Syna, Ježiša Krista, aby nám dal odvahu vykonávať naše povinnosti,aby sme vždy slúžili Bohu a obzvlášť, keď kvôli tomu trpíme. Pomôž tejto misii obrátiť miliardy duší, podľa dokonalej Božej vôle zmeň kamenné srdcia na milujúcich služobníkov tvojho Syna. Daj všetkým z nás, ktorí slúžime Ježišovi v tejto misii silu, aby sme prekonali nenávisť a prenasledovanie kríža a prijali utrpenie, ktoré ju sprevádza, so šľachetnosťou srdca a s plným prijatím toho,čo môže prísť. Amen.

Modlitba kampane (155)
Za ochranu Misie Spásy

Ó, najdrahšia Matka Spásy, vypočuj naše volanie za ochranu tejto Misie spásy a za ochranu Božích detí. Modlíme sa za tých, ktorí vzdorujú Božej vôli v tomto veľkom okamihu histórie. Prosíme ťa, ochraňuj všetkých, ktorí odpovedajú na tvoje volanie a na Slovo Božie, aby zachránili každého pred nepriateľmi Boha. Prosím, pomôž oslobodiť tie duše, ktoré padnú za obeť diablovmu klamu a otvor ich oči k Pravde. Ó, Matka Spásy, pomôž nám, úbohým hriešnikom, aby sme boli hodní obdržať milosť vytrvalosti v čase nášho utrpenia v mene tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista. Ochraňuj túto misiu pred škodou. Ochraňuj svoje deti pred prenasledovaním. Pokry nás všetkých svojím najsvätejším plášťom a napomáhaj nám darom udržania viery zakaždým, ak sme napádaní, keď hovoríme Pravdu, za odovzdávanie svätého Božieho Slova, po zvyšok našich dní odteraz až naveky. Amen.

Modlitba kampane (158) . Ochraňuj ma pred


jednotným svetovým náboženstvom Drahý Ježišu, ochraňuj ma pred zlom nového jednotného svetového náboženstva, ktoré nepochádza od Teba. Zachovaj ma na mojej ceste k
slobode, na ceste do tvojho svätého kráľovstva. Udržuj ma v jednote s Tebou zakaždým, keď budem mučený a nútený prehltnúť lži, ktoré sú šírené tvojimi nepriateľmi, aby zničili duše. Pomôž mi znášať prenasledovanie, zostať verným pravému Božiemu Slovu, naproti falošným učeniam a iným svätokrádežiam, ktoré môžem byť nútený prijať. Skrze dar mojej slobodnej vôle, vezmi ma do panstva svojho kráľovstva,aby som mohol povstať a hlásať Pravdu, keď bude vyhlásená za lož. Nikdy nedovoľ, aby som ochabol, zaváhal, alebo utiekol zo strachu pred prenasledovaním. Pomôž mi zostať pevným a vytrvalým v Pravde dokiaľ budem žiť. Amen.

Modlitba kampane (164) Modlitba mieru pre národy

Ó, Ježišu, prines mi mier. Prines mier môjmu národu a všetkým krajinám, ktoré sú roztrhané na kusy, kvôli vojne a rozdeleniu.  Zasaď semienka pokoja do zatvrdilých sŕdctých, ktorí v mene spravodlivosti spôsobujú utrpenie iným. Daj všetkým Božím deťom milosti obdržať tvoj mier, aby sa láske a harmónii mohlo dariť, aby láska k Bohu zvíťazila nad zlom a duše mohli byť zachránené od skazenosti falše, krutosti a diabolskej ctižiadosti. Daj, aby pokoj panoval nad všetkými, ktorí zasväcujú svoj život Pravde tvojho svätého Slova a tými, ktorí Ťa vôbec nepoznajú. Amen.

Základné denné modlitby

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *